Ondersteuning van de lokale economie in Dogbo

In 2014 beslisten Dogbo en Roeselare om samen te werken rond de herinrichting van de centrale markt in Dogbo.

Via een subsidieprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) werd vanaf 2014 ingezet op het versterken van de lokale economie in Dogbo via de herinrichting van de markt.

Meerjarenprogramma

Tijdens het meerjarenprogramma dat liep van 2017 tot en met 2021 werd gewerkt aan kwaliteit van de markt:

  • het algemeen beheer van de markt
  • netheid en hygiëne
  • een verbeterde infrastructuur op de markt

De doelstelling was om de inkomsten voor de gemeente Dogbo te verhogen (via onder andere het innen van standgeld) en de algemene tevredenheid bij kopers en verkopers op de markt te verbeteren.

Er zijn mooie resultaten geboekt zoals de opmaak van een helder en transparant prijzenbeleid voor de betaling van de huurtaxen op de markt, het opzetten van een sanitaire brigade die waakt over de naleving van de regels inzake netheid en hygiëne. Daarnaast zijn er ook heel wat duurzame verkoopplaatsen gebouwd op de markt in de voorbije 5 jaar.

Nieuwe meerjarenprogramma DGD

Stad Roeselare en Dogbo dienden in 2021 een aanvraag in voor een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2022-2026. Dit programma werd begin 2022 goedgekeurd. Binnen dit programma blijven we inzetten op lokale economie maar verleggen we de focus naar het thema landbouw.
Samen met Dogbo gaan we na hoe we als lokaal bestuur een goed ondernemersklimaat kunnen creëren voor de inwoners. Een efficiënte en doeltreffende dienstverlening, participatie van de burgers en een goed lokaal bestuur zijn daarbij de uitgangspunten.

Concreet zoeken we samen naar mogelijkheden om lokale producten te vermarkten en gaan we na hoe we de toegang tot voeding voor de allerarmsten kunnen verzekeren. Specifieke aandacht gaat naar opleiding en versterking van vrouwen die instaan voor de verwerking van maniok, een veel voorkomend gewas in Dogbo. Ook jonge werklozen die landbouwgewassen, zoals maniok, willen telen, zullen via dit programma meer toegang tot landbouwgrond kunnen krijgen.

Het programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt gecoördineerd door de VVSG. We zetten in op bestuurskrachtversterking samen met deze stedenbanden:

  • Merelbeke – Za-Kpota
  • Hoogstraten – Za-Kpota
  • Zoersel – Bohicon
  • Anzegem - Perèrè
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo
Herinrichting centrale markt in Dogbo